สำนักปลัด


ส.ต.ท.สุขประจันทร์ พฤกษชาติ
ปลัดเทศบาลตำบลโนนตาล

นางสาววันทนา ง่อนสว่าง
รองปลัดเทศบาล ตำบลโนนตาล

นางสาวญาณิศา คิดไร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางบุญเพ็ญ มูลมณี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวช่อฟ้า พลแดง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาววิมลรัตน์ ลำพาย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางสาววิมลสิริ ผลากอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ

นายเวโรจน์ ศรีปัดถา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางวันทนา สีดามาตย์
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

นางณัฎฐา วรนาม
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางสาววราพร วงศ์แสน
นิติกร

นางสาวฐิตินันท์ อักษรวิลัย
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวอภิญา จันทรโท
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางกรรณิการร์ ธรรมรัศมีโชติ
เจ้าพนักงานทะเบียน

จ.อ.ศักดิ์สาคร คงบุญวาสน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฎิบัติการ

นายอนุชา แก้ววงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน

นายอนุรักษ์ สร่างโศก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายธนายุทธ สุทธิประภา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสำลี จอมคำสิงห์
แม่บ้าน