กองคลัง


นางสาวชยดาภาณ์ ขาวศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวศุภาณี ทับช่วยขวา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

นางสาวจรัสแข ภูมิสาขา
นักวิชาการคลัง

นางสาวจารุณีย์ ศรีบุญเรือง
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวจุฑามณี วงษ์ชาดี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางฐิตาภรณ์ จอมคำสิงห์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาววันเพ็ญ มณีมูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การคลัง

นางสาวจิราพร วินทะไชย
คนงานทั่วไป

นางสาวทิวารัตน์ แก้วกิตติ
พนักงานทั่วไป

นางจิตตรา วินทะไชย
แม่บ้าน