กองคลัง


นางสาวชยดาภาณ์ ขาวศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

นางสาวจรัสแข ภูมิสาขา
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ

นางสาวจารุณีย์ ศรีบุญเรือง
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติการ

นางสาวจุฑามณี วงษ์ชาดี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ

นางฐิตาภรณ์ จอมคำสิงห์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางมาริษา นิตตะโย
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจิราพร วินทะไชย
คนงานทั่วไป

นางสาวทิวารัตน์ แก้วกิตติ
พนักงานทั่วไป

นางจิตตรา วินทะไชย
แม่บ้าน