กองช่าง


นายภาสกร ไข่ษรศักดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายจักรพล กรุงแสนเมือง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายอดุลย์ สุไผ่โพธิ์
นายช่างไฟฟ้า

นางสาวนิลฤดี วินทะไชย
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววิลาวรรณ ตะติยะสุนทร
พนักงานทั่ไป

นายปัญารัตน์ ศิริเกษ
ผู้ช่วยช่างโยธา

นายศุภกร เหมือนสิงห์
พนักงานจ้างทั่วไป

นายอภิชาติ ใหญ่แก่นทราย
พนักงานทั่วไป